Chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

 TIN VẮN
   Số lượt truy cập

851114
   TÌM KIẾM THÔNG TIN


Nội dung Bồi dưỡng thường xuyên
Nội dung Bồi dưỡng thường xuyên Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Đăng ngày: 02/03/2013

           Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông.

           Để phù hợp với thực tiễn của ngành, đơn vị và của từng cá nhân trong năm học 2012 - 2013; đề nghị giáo viên tham khảo chương trình Bồi dưỡng thường xuyên được Ban hành kèm theo thông tư 30/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp với năng lực và yêu cầu công tác trong năm học.

             Tải về: Thông tư 30/2011 và chương trình BDTX./.

             


Tham khảo kế hoạch BDTX  
Đăng ngày: 17/11/2012
 Kế hoạch tham khảo Bồi dưỡng thưỡng xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2012 - 2013