Ngày 26/12/2019, Ủy ban Hội LHTN nhà trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 7-KL/TWTĐN-ĐKTHTN ngày 19/5/2014 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Khóa X

Hội nghị đã triển khai Kết luận số 07-KL/TWTĐN-ĐKTHTN ngày 19/5/2014 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Khóa X về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Nội dung trọng tâm của kết luận đó là:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn và đoàn viên về vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sảnHồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với công tác cán bộ của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam các cấp

3. Tăng cường định hướng chính trị cho các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

4. Củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

5. Phối hợp, tham mưu cơ chế chính sách, tăng cường nguồn lực cho hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp