TỌA ĐÀM GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN HỌC SINH, NĂM 2020