Các bạn đoàn viên, thanh niên trong đơn vị lưu ý chọn nội dung học tập phù hợp với nhiệm vụ của mình